top of page
  • Ảnh của tác giảVirtus Prosperity

VIETNAMESE ECONOMY SHOWS ROBUST RECOVERY IN Q4 2023

According latest socio-economic report released by the General Statistics Office (GSO) about the October and ten-month 2023 data of Vietnam, the intrinsic value of the Vietnamese economy is on a trajectory of recovery, exhibiting several positive indicators. To be specific:

1. Consumer Price Index (CPI) increases and Inflation remains as expected

The Consumer Price Index (CPI) for October 2023 saw a slight increase of 0.08% compared to the previous month. In comparison to December 2022, October CPI saw a 3.2% increase, and a 3.59% increase compared to the same period last year. The average CPI for the first ten months of 2023 increased by 3.2% compared to the same period in the previous year, with core inflation rising by 4.38%.

Positive signs emerge as consumers exhibit increased spending, contributing to the stimulation of consumption and a gradual resolution of output challenges faced by manufacturing and consumer-oriented enterprises.

The gold price index for October 2023 increased by 0.92% compared to the previous month, marking a 5.87% rise from December 2022, and an 8.28% increase from the same period last year. The average for the first ten months of 2023 witnessed a 2.81% increase.

The US Dollar/Vietnamese Dong exchange rate has stabilized at over VND24,500 per USD1, remaining relatively high. The central bank has not signaled an increase in interest rates or foreign exchange sales, instead employing fundamental measures such as issuing bonds to absorb excess liquidity and stabilize the exchange rate.

2. Industrial production and Aquaculture growth compared to the previous month and last year; Trade Balance maintains a surplus

Industrial: Industrial production in October continues its positive trend, with an estimated industrial production index for October 2023 increasing by 5.5% compared to the previous month and 4.1% compared to the same period last year. In aggregate, for the first ten months of 2023, the overall industrial production index is projected to increase by 0.5% compared to the same period in the previous year.

Aquaculture: In aggregate for the first ten months of 2023, aquaculture production is estimated to reach 7,645.2 thousand tons, a 2.2% increase compared to the same period last year. This includes fish at 5,455.9 thousand tons, up by 1.9%; shrimp at 1,091.4 thousand tons, up by 4.4%; and other aquatic products at 1,097.9 thousand tons, up by 1.7%.

Retail & Consumer: Commercial activities in October were quite dynamic, with the total retail sales of goods and consumer service revenue estimated to increase by 1.5% compared to the previous month and 7% compared to the same period last year. In aggregate for the first ten months of 2023, the total retail sales of goods and consumer service revenue increased by 9.4% compared to the same period last year, with accommodation and food service revenue increasing by 15%, and travel and tourism revenue surging by 47.6%.

Goods Export and Import: In aggregate for the first ten months of 2023, the total value of goods export and import reached USD557.95 billion. While this represents a decrease compared to the same period last year, there has been growth compared to the previous month and the early months of 2023. The goods trade surplus for the first ten months of 2023 is estimated at USD 24.61 billion.

3. Foreign Direct Investment (FDI) Growth and Intensive Public Investment disbursement

In aggregate for the first ten months, capital investment executed from the state budget is estimated to have reached 65.8% of the plan, marking a 22.6% increase compared to the same period in 2022. New registered FDI as of October 20, 2023, is estimated at USD 15.29 billion, signifying a 54.0% surge compared to the same period last year.

Specifically in October, state budget disbursement achieved 65.7 trillion VND, accumulating to VND479 trillion for the first ten months of 2023 - a remarkable increase of over 22% compared to the same period last year.

These are highly positive indicators that reflect the Government's determined efforts in executing public investments rigorously and attracting additional foreign capital into Vietnam.

Source: Foreign Investment Registered in Vietnam as of October 20, 2019-2023 (USD Billion), GSO


---

Nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong quý 4 năm 2023


Theo báo cáo kinh tế - xã hội mới nhất được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố về dữ liệu tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. Cụ thể:


1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Lạm phát


Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng nhẹ 0,08% so với tháng 9. So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lạm phát giá gốc (core inflation) tăng 4,38%.


Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sức mua của người dân đang dần phục hồi, kích thích tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp sản xuất và tiêu dùng vượt qua khó khăn về đầu ra.


Chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 0,92% so với tháng trước, tăng 5,87% so với tháng 12/2022 và tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng đầu năm 2023, giá vàng tăng 2,81%.


Tỷ giá USD/VND đang ổn định quanh mức hơn 24.500 VND/USD, ở mức tương đối cao. Ngân hàng Nhà nước chưa có tín hiệu tăng lãi suất hay bán ngoại tệ, mà đang sử dụng các biện pháp cơ bản như phát hành trái phiếu để hút thanh khoản dư thừa và ổn định tỷ giá.


2. Sản xuất công nghiệp, Thủy sản và Thương mại


Sản xuất công nghiệp: Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục đà tích cực, với ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, tổng chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.


Thủy sản: Ước tính sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng 10 tháng đầu năm 2023 đạt 7.645,2 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác cá đạt 5.455,9 nghìn tấn (tăng 1,9%); sản lượng tôm đạt 1.091,4 nghìn tấn (tăng 4,4%); sản lượng các sản phẩm thủy sản khác đạt 1.097,9 nghìn tấn (tăng 1,7%).


Thương mại - Dịch vụ: Hoạt động thương mại trong tháng 10 diễn ra khá sôi động, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú và ăn uống tăng 15%, doanh thu du lịch tăng mạnh 47,6%.


Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2023 đạt 557,95 tỷ USD. Mặc dù có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng đây là dấu hiệu tích cực khi so sánh với tháng trước và các tháng đầu năm 2023. Thặng dư thương mại hàng hóa 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 24,61 tỷ USD.


3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Giải ngân đầu tư công:


Ước tính giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2023 đạt 65,8% kế hoạch, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến ngày 20/10/2023, tổng vốn đăng ký FDI mới ước đạt 15,29 tỷ USD, tăng mạnh 54,0% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 đạt 65,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 đạt 479 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng trên 22% so với cùng kỳ năm ngoái.


Đây là những tín hiệu rất tích cực, cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút thêm vốn ngoại lực vào Việt Nam.

Nguồn: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tại Việt Nam tính đến 20/10 các năm 2019-2023 (tỷ USD), theo Tổng cục Thống kê (GSO)

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page