top of page
  • Writer's pictureVirtus Prosperity

"Regulations on the mechanism, policies to promote the development of rooftop solar power for self-consumption" and proposed draftCurrently, there is no legal document specifically regulating rooftop solar power for self-consumption, thus lacking sufficient legal basis for organizing and implementing.


Recently, on April 15, 2024, the Ministry of Industry and Trade introduced the Draft Decree No. 1 "Regulations on the Mechanism, Policies to Promote the Development of Rooftop Solar Power for Self-Consumption" and publicly posted the full text, inviting organizations, individuals, both domestically and internationally, to study and contribute opinions on the Ministry's website.

Some notable contents of the Draft include:


Firstly, affirming the objective of rooftop solar power for self-consumption, not for sale:


Rooftop solar power for self-consumption is solar power generated for on-site consumption, not sold to other organizations or individuals, and not sold to the national grid (in the case of grid connection).


Organizations, institutions, individuals have the right to export or not export surplus electricity (if any) from rooftop solar power for self-consumption to the national grid. In cases where organizations or individuals choose to export surplus electricity to the grid, the electricity utility shall record the electricity generation at a zero-Vietnamdong price and shall not be compensated.


Secondly, the issue of controlling solar power capacity:


The total capacity of rooftop solar power for self-consumption connected to the national grid in each locality shall not exceed the allocated capacity in the national power development plan. It is strictly prohibited to invest, install, and operate capacities exceeding the approved capacity by competent authorities for rooftop solar power for self-consumption connected to the national grid.


Rooftop solar power for self-consumption not connected to the national grid shall prioritize unlimited capacity development.

 

Thirdly, the policies to encourage rooftop solar power for self-consumption:


Rooftop solar power for self-consumption is exempted from electricity operation permits. Construction projects installing rooftop solar power for self-consumption are not required to adjust or supplement land use and functional purposes according to legal regulations. Additionally, budget allocation prioritizes the implementation of rooftop solar power for self-consumption installation at administrative headquarters, public service units, and premises identified as state assets. Encouragement is given to organizations and individuals to integrate rooftop solar power for self-consumption with investment, installation, and operation of energy storage systems for proactive engagement in production, business, and utilization activities. Furthermore, consideration is given to prioritizing capacity development of rooftop solar power for self-consumption connected to the national grid for enterprises engaged in export-oriented production.


Fourthly, the issue of transition:


For projects and rooftop solar power systems operating before January 1, 2021, and engaging in electricity transactions with the Vietnam Electricity Group, the act of connecting to rooftop solar power for self-consumption for exploitation is strictly prohibited.


The aforementioned are the four notable contents within the Draft.

It is imperative to enact mechanisms and policies to develop rooftop solar power for self-consumption as through the development of rooftop solar power, we have the opportunity to supplement resources for the national grid, especially during peak periods, and to supplement rapidly increasing electricity demand. These policies will also contribute to reducing investment pressure from the state while efficiently exploiting and utilizing external social investment capital, essentially mobilizing external social resources for investment in electricity development to meet the country's electricity demand, thereby reducing production and consumption costs for electricity users. Furthermore, encouraging the development of this power source will help realize the goal of achieving carbon neutrality by 2050.


Despite numerous guiding documents for implementation, the progress of construction deployment and issuance of these documents has been slow to date, failing to timely meet the requirements for economic and social development as well as the needs of the people and businesses. The Ministry of Industry and Trade has been instructed by the Government's Permanent Secretariat to complete the dossier for submission to the Government before May 15th.


_____________


Dự thảo “Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu”


Hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nên chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện.


Mới đây, ngày 15/04/2024 Bộ Công Thương đã đưa Dự thảo 1 “Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu” và đăng tải công khai toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến trên trang thông tin điện tử của Bộ.


Một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo:


Thứ nhất, khẳng định mục tiêu của Điện mặt trời mái nhà là để tự sử dụng, không bán:


Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (tự sử dụng) là điện mặt trời mái nhà được sản xuất để tiêu thụ tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào hệ thống điện quốc gia (trong trường hợp có đấu nối vào hệ thống điện quốc gia).


Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vào hệ thống điện quốc gia. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì đơn vị điện lực ghi nhận sản lượng điện với giá không đồng và không được thanh toán.


Thứ hai, vấn đề kiểm soát công suất điện mặt trời:


Tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại mỗi địa phương không vượt quá công suất được phân bổ trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Nghiêm cấm việc đầu tư, lắp đặt, vận hành công suất vượt quá công suất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đối với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia.


Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không đấu nối với hệ thống điện quốc gia thì ưu tiên phát triển không giới hạn công suất.


Thứ ba, các chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu:


Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Các công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống lưu trữ điện để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng. Đồng thời, xem xét ưu tiên công suất phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.


Thứ tư, vấn đề chuyển tiếp:


Đối với dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vận hành trước ngày 01/01/2021 và đang thực hiện mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam, nghiêm cấm hành vi đấu nối với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để trục lợi.


Trên đây là bốn nội dung đáng chú ý có trong Dự thảo.


Sự cần thiết phải ban hành cơ chế, chính sách để phát triển điện mặt trời áp mái theo hình thức tự sản, tự tiêu bởi thông qua việc phát triển điện mặt trời áp mái chúng ta có cơ hội bổ sung nguồn cho hệ thống điện quốc gia, nhất là vào thời kỳ cao điểm; có cơ hội bổ sung khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và tăng nhanh. Chính sách cũng sẽ góp phần giảm áp lực đầu tư từ nhà nước, đồng thời khai thác phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngoài xã hội, nói cách khác là huy động các nguồn lực ngoài xã hội để đầu tư phát triển cho nguồn điện cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của đất nước, cùng với đó góp phần làm giảm chi phí sản xuất và tiêu dùng của các đối tượng sử dụng điện. Hơn thế nữa, thông qua việc khuyến khích phát triển nguồn điện này sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050.


Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhưng đến nay tiến độ triển khai xây dựng, trình ban hành các văn bản này còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Bộ Công Thương được Ban thường trực Chính Phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gửi Chính phủ trước ngày 15-5.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page