top of page
  • Ảnh của tác giảVirtus Prosperity

Block B - O Mon Project and the prospects of the petroleum industry from the B - O Mon Project

Đã cập nhật: 11 thg 4

With the current tension in the electricity supply and the goal of "clean energy" and reducing carbon emissions according to the Power Development Plan VIII, along with the urgent need for the national power grid, the Prime Minister has directed corporations to focus and expedite energy projects to ensure national energy security. One of these projects is the B - O Mon Project (a key project of the state in the petroleum industry).


The B - O Mon Gas Pipeline Project is a natural gas pipeline project in Vietnam. The B - O Mon Pipeline Operating Company (BPOC), a subsidiary of Petro Vietnam Gas Joint Stock Corporation (PVGAS), is responsible for implementing the project. The B/52 - O Mon gas pipeline transports natural gas from the central processing platform located at B&52 Block to the Ca Mau Power Plant, O Mon, and adjacent industrial areas within the province along the pipeline route. The investment objective of this project is to contribute to the economic development of the provinces in the Southwest region and ensure the gas/electricity supply in Vietnam.


According to PVN, the B - O Mon gas and power project chain includes projects for gas development, exploration, and transportation from the upstream gas fields in Blocks B 48/95 and 52/97 to the downstream gas-fired power plants in O Mon District, Can Tho City. The project is expected to provide a total of about 102 billion cubic meters of gas and 12.65 million barrels of condensate over a lifespan of 23 years. The estimated total investment value for the upstream portion (including basic investment costs, operation costs, and decommissioning costs) is around 17 billion USD.


Benefits of the B - O Mon Project:


Due to the large scale of investment and nature of the work involved in the B - O Mon Project, oil-related businesses involved in the construction and operation of upstream and downstream projects will benefit greatly from this project. According to Virtus, the three companies that will benefit the most are PVD, PVS, and GAS.


For PVS: This will be the company that benefits the most when the FID (Final Investment Decision) of the B - O Mon project chain is approved. In the initial phase of the project, PVS is estimated to receive a backlog of work worth over 1 billion USD. In the long term, PVS can benefit from other stages of the project until its lifecycle ends (in 2049).


For PVD: If the FID for Block B is approved in the second half of 2023, PVD can participate in the drilling campaign of the project starting from the end of 2025. In the first phase of the project, it requires drilling 5 appraisal wells and nearly 80 production wells with an estimated drilling cost of nearly 350 million USD. In subsequent phases (in the long term), additional production wells (a total of 911 wells) will need to be drilled from FG until the project's lifecycle ends.


For GAS: In the case that the B - O Mon Project starts operation by the end of 2026 as planned, the gas fields in Block B are expected to provide an annual gas volume of 5 billion cubic meters, equivalent to 65% of GAS's dry gas consumption for 2022. It is estimated that this pipeline project can generate total transportation revenue of over 7 billion USD throughout its lifecycle.


---

Dự án Lô B - Ô Môn và triển vọng của ngành Dầu khí Việt Nam


Trong bối cảnh tình hình căng thẳng về cung cấp điện, mục tiêu hướng tới "năng lượng sạch" và giảm phát thải khí carbon theo Quy hoạch Phát triển Điện VIII, cùng với nhu cầu cấp thiết của lưới điện quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tập đoàn đẩy mạnh và đẩy nhanh các dự án năng lượng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một trong những dự án quan trọng đó là Dự án Khối B - Ô Môn (dự án trọng điểm của Nhà nước trong ngành Dầu khí).


Đường ống Dẫn khí B - Ô Môn là dự án đường ống dẫn khí gas tự nhiên tại Việt Nam. Công ty Điều hành Đường ống dẫn khí B - Ô Môn (BPOC), một công ty con của Tổng Công ty cổ phần Dầu khí Gas Petro Việt Nam (PVGAS), chịu trách nhiệm thực hiện dự án. Đường ống dẫn khí B/52 - Ô Môn vận chuyển khí gas tự nhiên từ giàn khai thác trung tâm đặt tại Lô B&52 đến Nhà máy điện Cà Mau, Ô Môn và các khu công nghiệp lân cận trong tỉnh dọc theo tuyến ống. Mục tiêu đầu tư của dự án là góp phần phát triển kinh tế các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ và đảm bảo nguồn cung cấp khí/điện tại Việt Nam.


Theo PVN, chuỗi dự án khí - điện B - Ô Môn bao gồm các dự án phát triển, thăm dò và vận chuyển khí đốt từ các mỏ khí thượng nguồn tại Lô B 48/95 và 52/97 đến các nhà máy điện khí hạ nguồn tại huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Dự án dự kiến cung cấp tổng cộng khoảng 102 tỷ mét khối khí và 12,65 triệu thùng condensate trong vòng đời 23 năm. Tổng giá trị đầu tư ước tính cho phần thượng nguồn (bao gồm chi phí đầu tư cơ bản, chi phí vận hành và chi phí ngừng hoạt động) khoảng 17 tỷ USD.


Lợi ích của Dự án Lô B - Ô Môn


Với quy mô đầu tư lớn và bản chất phức tạp của các hạng mục trong Dự án Lô B - Ô Môn, các doanh nghiệp dầu khí tham gia vào quá trình xây dựng và vận hành các dự án thượng nguồn và hạ nguồn sẽ được hưởng lợi ích đáng kể. Theo Virtus, ba công ty được hưởng lợi nhiều nhất là PVD, PVS và GAS.


Đối với PVS: PVS sẽ là công ty được hưởng lợi nhiều nhất khi Quyết định Đầu tư Cuối cùng (FID) của chuỗi dự án Lô B - Ô Môn được phê duyệt. Trong giai đoạn đầu của dự án, PVS ước tính nhận được lượng công việc tồn đọng trị giá hơn 1 tỷ USD. Về lâu dài, PVS có thể hưởng lợi từ các giai đoạn khác của dự án cho đến khi kết thúc vòng đời (năm 2049).


Đối với PVD: Nếu FID cho Lô B được phê duyệt vào nửa cuối năm 2023, PVD có thể tham gia chiến dịch khoan của dự án bắt đầu từ cuối năm 2025. Trong giai đoạn đầu của dự án, cần khoan 5 giếng thăm dò và gần 80 giếng khai thác với tổng chi phí khoan ước tính gần 350 triệu USD. Trong các giai đoạn tiếp theo (về lâu dài), cần khoan thêm giếng khai thác (tổng cộng 911 giếng) từ FG cho đến khi kết thúc vòng đời của dự án.


Đối với GAS: Trong trường hợp Dự án Lô B - Ô Môn đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 theo kế hoạch, các mỏ khí tại Lô B dự kiến sẽ cung cấp khối lượng khí hàng năm là 5 tỷ mét khối, tương đương 65% lượng khí khô tiêu thụ của GAS trong năm 2022. Ước tính dự án đường ống này có thể tạo ra tổng doanh thu vận chuyển trên 7 tỷ USD trong suốt vòng đời của dự án.

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page