top of page
  • Ảnh của tác giảVirtus Prosperity

The National Power Development Plan VIII - A Remarkable Step in Vietnam's Energy Transition

The approval of the National Power Development Plan for the 2021-2030 period, with a vision towards 2050, after extensive two-year development, has garnered significant attention from investors and experts in the renewable energy sector. In its current iteration, PDP VIII embodies an ambitious transformation in Vietnam's energy generation landscape. This transformation entails a substantial departure from coal-based energy sources and a substantial emphasis on renewables and emerging technologies, including battery storage, hydrogen, and ammonia. These strategic adjustments align closely with the government's global commitments, as Vietnam strives to achieve a NetZero carbon footprint by the year 2050.


According to this plan, Vietnam is committed to achieving a renewable energy share of approximately 30.9% - 39.2% by 2030 and aims for an impressive 67.5% - 71.5% by 2050. Additionally, the plan envisions the creation of two inter-regional renewable energy industrial and service centers in certain well-positioned regions such as the North, the South Central, and the South. The plan also targets developing renewable energy sources and producing new energy for export. By 2030, the export capacity of this energy source is projected to reach approximately 5,000 - 10,000 MW, signifying a breakthrough in Vietnam's renewable energy development.


Towards 2050, the total capacity of power plants will be 490,529-573,129 MW (excluding export and renewable energy for new energy production), with the most significant proportion of solar power, as illustrated in the figure below. Notably, coal is targeted to be completely phased out by 2050 through either decommissioning or transition of fuel, showcasing Vietnam's strong commitment to clean and sustainable energy. The PDP VIII also lays out targets for newer technologies such as battery storage, biomass, waste-to-energy, hydrogen, and ammonia fuel in Vietnam’s market, aiming to provide potential investors and developers with a vision to introduce and expand these technologies in Vietnam’s context.


It is estimated that the total investment in the development of the power source and transmission grid is equivalent to 134.7 billion USD, of which investment in the power source is about USD 119.8 billion (average USD 12.0 billion)/year), the transmission grid is about USD 15.0 billion (average USD 1.5 billion/year). For the 2031-2050 orientation, it is estimated that the need for investment capital to develop the equivalent power source and transmission grid is equivalent to USD 399.2-523.1 billion and will be accurate in the next planning.


The National Power Development Plan (PDP) VIII shows us the picture of Vietnam's electricity industry in the next 30 years, and also opens up bright growth opportunities for electricity industry enterprises. Notably, electrical infrastructure construction and installation enterprises will benefit most clearly thanks to the large amount of work planned in the National Power Development Plan (PDP) VIII. Typically, TV2 and PC1 will be the enterprises that benefit the earliest from this point of view.


PDP VIII signifies a great milestone in Vietnam's economic progress for the current decade, with a forward-looking perspective toward the year 2050. The nation's bold aspiration to transition towards renewable energy within the framework of PDP VIII has notably captured the interest of a diverse spectrum of international investors, especially those engaged in the renewable energy sector. Prospective investors can explore a multitude of opportunities within this promising industry, poised for prosperous investments and robust returns. Achieving such success, however, hinges upon the thorough execution of pre-investment assessments encompassing commercial, tax, legal, and technical facets. Virtus Prosperity's expertise in conducting thorough pre-investment analysis encompassing commercial, tax, legal, and technical considerations can guide potential investors toward successful investments and robust returns in this dynamic industry landscape. Although questions remain, the release of PDP VIII has provided all industry stakeholders with a clearer view of Vietnam’s priorities moving forward. Virtus Prosperity stands ready to assist investors in navigating the myriad opportunities and challenges presented by PDP VIII and facilitate informed investment decisions aligned with the nation's sustainable development goals.💡🌍


#NationalPowerDevelopmentPlanVIII#RenewableEnergy#SustainableDevelopment #Vietnam #Government


---

Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia VIII - Bước Tiến Đáng Khen Ngợi trong Quá Trình Chuyển đổi Năng lượng của Việt Nam


Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia VIII (QHPD VIII), vừa được phê duyệt sau hai năm xây dựng, đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. QHPD VIII đánh dấu bước chuyển mình đầy tham vọng của ngành năng lượng Việt Nam, giảm phụ thuộc vào than và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo cùng các công nghệ mới như lưu trữ pin, hydro và amoniac.


Theo QHPD VIII:

  • Tỷ trọng năng lượng tái tạo: Việt Nam cam kết đạt tỷ trọng năng lượng tái tạo khoảng 30,9% - 39,2% vào năm 2030 và 67,5% - 71,5% vào năm 2050.

  • Trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng: Quy hoạch hướng tới xây dựng hai trung tâm này ở các khu vực tiềm năng như miền Bắc, miền Trung Nam Bộ và miền Nam Bộ.

  • Phát triển năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng mới để xuất khẩu: Theo kế hoạch, đến năm 2030, năng lực xuất khẩu của nguồn năng lượng này dự kiến đạt khoảng 5.000 - 10.000 MW.

Đến năm 2050: Tổng công suất của các nhà máy điện sẽ đạt 490.529-573.129 MW (không bao gồm xuất khẩu và năng lượng tái tạo cho sản xuất năng lượng mới), với tỷ trọng lớn nhất thuộc về điện mặt trời. Loại bỏ hoàn toàn than vào năm 2050 bằng cách ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi nhiên liệu, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với năng lượng sạch và bền vững. QHPD VIII cũng đặt ra mục tiêu cho các công nghệ mới hơn như lưu trữ pin, sinh khối, chuyển hóa chất thải thành năng lượng, hydro và amoniac, nhằm thu hút nhà đầu tư và nhà phát triển đưa các công nghệ này vào Việt Nam.


Ước tính tổng đầu tư cho phát triển nguồn điện và lưới truyền tải là 134,7 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư cho nguồn điện khoảng 119,8 tỷ USD (trung bình 12,0 tỷ USD/năm), lưới truyền tải khoảng 15,0 tỷ USD (trung bình 1,5 tỷ USD/năm).


QHPD VIII cho thấy bức tranh ngành điện lực Việt Nam trong 30 năm tới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp xây lắp hạ tầng điện sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nhờ khối lượng công việc lớn theo kế hoạch.


QHPD VIII đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam đến năm 2050. Mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.


Tuy nhiên, để thành công, các nhà đầu tư cần tiến hành đánh giá toàn diện trước đầu tư, bao gồm thương mại, thuế, pháp lý và kỹ thuật.


Mặc dù còn nhiều câu hỏi, việc ban hành QHPD VIII đã cung cấp cho các bên liên quan cái nhìn rõ ràng hơn về định hướng phát triển của ngành điện lực Việt Nam. Virtus Prosperity sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và vượt qua những thách thức do QHPD VIII mang lại, đồng thời đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page