top of page
  • Writer's pictureVirtus Prosperity

Foreign Direct Investment (FDI) Trends in Vietnam's Key IndustriesAccording to the Socio-Economic Report for April and the first four months of the year by the General Statistics Office, Foreign Direct Investment (FDI) implemented in Vietnam in the past four months is estimated to reach 6.28 billion USD, an increase of 7.4% compared to the same period last year. This is the highest implemented FDI for the first four months of the year in the past five years.


Figure 1: Foreign Direct Investment (FDI) Registered in Vietnam as of April 20th. Unit: Billion USD


As of April 20, 2024, the total foreign investment capital into Vietnam reached nearly $9.27 billion, marking a 4.5% increase compared to the same period last year. There were 966 newly licensed projects with a registered capital of $7.11 billion, indicating a 28.8% rise in project numbers and a 73.2% surge in capital compared to the corresponding period last year.

 

Since the beginning of the year, Singapore has been the largest investor in Vietnam, with $2.59 billion (36.4% of the total newly registered capital). Following Singapore is Hong Kong (China) with $898.6 million (12.6%), Japan with $814.1 million (11.4%), China with $740.2 million (10.4%), Turkey with $730.1 million (10.3%), and Taiwan with $512.3 million (7.2%).Figure 2: Structure of FDI in the first 4 months of 2024 by partner


Foreign investors have poured capital into 17 out of 21 economic sectors. The processing and manufacturing industry leads with over $6.15 billion, accounting for 66.4% of the total registered capital, up 19.8% compared to the same period. The real estate business sector ranks second with over $1.73 billion, representing 18.7% of the total registered capital, up 78.2% compared to the same period. Following are wholesale, retail, transportation, and warehouse sectors with total registered capital of over $451.4 million and nearly $383.2 million, respectively. Other sectors have also received investment but with less total capital.Figure 3: Structure of FDI in the first 4 months of 2024 by industry


In conclusion, Vietnam's FDI landscape in the first four months of 2024 reflects a positive trajectory, with robust growth and a diversified portfolio across key industries. As Vietnam continues to enhance its investment climate and attract foreign capital, these trends are expected to contribute significantly to the nation's economic growth and development in the coming years.


Source: General Statistics Office, Government Newspaper 

Xu hướng Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI) trong Các Ngành Chính của Việt Nam


Theo Báo cáo kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng qua ước đạt 6.28 tỷ USD, tăng 7.4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là vốn FDI thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.Hình 1: Vốn ĐTNN đăng ký về Việt Nam tính đến ngày 20/4. Đvt: tỷ USD


Tính đến ngày 20/4/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 966 dự án mới được cấp phép với số vốn đăng ký 7,11 tỷ USD, tăng 28,8% về số dự án và 73,2% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

 

Từ đầu năm đến nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 2,59 tỷ USD (36,4% tổng vốn đăng ký cấp mới). Tiếp theo là Hồng Kông (Trung Quốc) 898,6 triệu USD (12,6%), Nhật Bản 814,1 triệu USD (11,4%), Trung Quốc 740,2 triệu USD (10,4%), Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD (10,3%) và Đài Loan 512,3 triệu USD (7,2%).Hình 2: Cơ cấu ĐTNN 04 tháng đầu năm 2024 theo đối tác


Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 17 trong số 21 ngành kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với hơn 6,15 tỷ USD, chiếm 66,4% tổng vốn đăng ký, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với hơn 1,73 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng vốn đăng ký, tăng 78,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo là các ngành bán buôn, bán lẻ và vận tải, kho bãi với tổng vốn đăng ký lần lượt hơn 451,4 triệu USD và gần 383,2 triệu USD. Các ngành khác cũng nhận được đầu tư nhưng với tổng vốn ít hơn.
Hình 3: Cơ cấu ĐTNN 04 tháng đầu năm 2024 theo ngành


Dựa vào số liệu cho thấy, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong bốn tháng đầu tiên của năm 2024 phản ánh một xu hướng tích cực, với sự tăng trưởng mạnh mẽ và một danh mục đầu tư đa dạng trong các ngành chính. Khi Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của mình và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, những xu hướng này dự kiến sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước trong những năm tới.


Nguồn: Tổng cục thống kê, Báo Chính phủ

10 views0 comments

Comments


bottom of page