top of page
  • Writer's pictureVirtus Prosperity

Vietnam's Seaports: Strategic Expansion Towards a Regional Logistics Hub - Part 02


The Ministry of Transport is seeking feedback from relevant ministries, sectors, and localities to finalize the draft adjustment of Vietnam's seaport system planning for 2021-2030, with a vision to 2050. The draft specifies objectives to handle 1,326-1,604 million tons of cargo and 17.4-18.8 million passengers. The total estimated investment requirement is over 350 trillion VND, primarily from non-budget sources. The vision for 2050 aims to develop a modern, synchronized seaport system meeting green port standards and boosting the maritime economy.


Vietnam's seaport system is facing the opportunity to receive investment from many domestic and foreign enterprises to become a regional logistics center. Currently, Vietnam's major seaports such as Cai Mep - Thi Vai port, Nam Dinh Vu port and Lach Huyen port are all in the process of expanding investment to increase ship handling capacity. Cai Mep Ha Port is considered to have a great advantage as it is closest to ports of neighboring countries in the region, and service costs at the port are lower than other ports in the region. It is expected that when completed, Vietnam will have more super ports and the capacity to handle goods will grow well over the years. More specifically about investment progress at ports:


Cai Mep - Thi Vai Port


The advantage of the port being closest compared to the ports of neighboring countries while the cost is lower.


The master plan for developing Vietnam's seaport system for the period 2021 - 2030, with a vision to 2050 has been approved. 3.5km of the planned 20km of Cai Mep Ha port in Ba Ria - Vung Tau province has been put into operation. The distance from Cai Mep Ha to Asia's largest port of Singapore is also closer than ports such as Manila in the Philippines, Sihanoukville in Cambodia... Meanwhile, Vietnam's loading and unloading service price is currently only 60% of that of regular containers. and 50% for transshipment containers compared to other countries.


The location to build Cai Mep Port has an area of nearly 600 hectares, the design capacity to receive the world's largest tonnage ships at the present time is up to 24,000 Teu. When the port is built and put into operation, it will affirm the position of Vietnam's seaport on the international maritime map.


Nam Dinh Vu dry port


Nam Dinh Vu dry port has an area of 5 hectares; throughput capacity of 50,000 TEU/year; The connection method of the dry port is road connection. Nam Dinh Vu dry port is located with a convenient transportation system (located near Hai Phong - Hanoi, Hai Phong - Ha Long highways and 10km from Cat Bi International Airport). The port conveniently connects to industrial parks (Nam Dinh Vu, Minh Phuong, Deep C...), logistics centers, Lach Huyen International Port and many other seaports of Hai Phong to create favorable conditions for transportation. Transporting goods to provinces/cities... throughout the country and internationally.


According to the Planning for developing the dry port system in the period 2021-2030, with a vision to 2050, Nam Dinh Vu dry port is located on the Hanoi - Hai Phong transport corridor, with a throughput capacity of 50,000 teu/year by 2030. The specific goal by 2030 is to develop a dry port system capable of handling about 25% to 35% of the demand for imported and exported containerized goods along transport corridors. Form dry ports and dry port clusters with a total capacity of about 11.9 million TEU/year to 17.1 million TEU/year.


Lach Huyen port


In April 2023, the Prime Minister issued Decision No. 428/QD-TTg approving the investment proposal and simultaneously approving the investor for the construction project of berths No. 7 and No. 8 in the Lach Huyen port area of Hai Phong seaport...


The total project investment capital is approximately 12.792,637 trillion Vietnamese dong. Of this, the investor's contribution is around 1.918,896 trillion dong, while the mobilized capital is about 10.873,741 trillion dong. The project's operational term is 70 years, with a implementation period of 5 years (2023 - 2027). The project scale includes two berths with a length of 900 meters (each berth is 450 meters long), capable of accommodating container ships of up to 12,000 TEUs or 18,000 TEUs, depending on the reception conditions of the related infrastructure and meeting safety requirements; and one wharf with a length of 200 meters, capable of accommodating ships with a capacity of 160 TEUs.


Additionally, there will be a system of handling equipment, cargo handling facilities, port protection structures, warehouse systems, port-serving infrastructure, a ship anchorage area, and a water area connecting to the public maritime route of Lach Huyen. The land and water area utilization scale is approximately 79.86 hectares, including the ship anchorage area and the water area connecting to the maritime route, covering around 22.332 hectares.


From favorable signs and factors such as growth of cargo traffic through the port, port expansion investment plans, new shipbuilding orders and freight price trends, we assess: in the coming years, Vietnam's shipping industry will have many positive signals in business results. 

Cảng Biển Việt Nam: Mở Rộng Chiến Lược Hướng Tới Trung Tâm Logistics Khu Vực


Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể cảng biển Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Dự thảo nêu rõ mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển đáp ứng lượng hàng hóa từ 1.326 - 1.604 triệu tấn và 17,4 - 18,8 triệu lượt khách. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến hơn 350.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển hệ thống cảng biển hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh và thúc đẩy kinh tế hàng hải.


Hệ thống cảng biển Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón nhận đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để trở thành một trung tâm logistic của khu vực. Hiện tại các cảng biển lớn của Việt Nam như cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Nam Đình Vũ và cảng Lạch Huyện đều đang trong quá trình đầu tư mở rộng nhằm nâng cao công suất đón tàu. Cảng Cái Mép Hạ được đánh giá là có lợi thế lớn khi gần nhất so với các cảng của các quốc gia lân cận trong khu vực, chi phí dịch vụ tại cảng thì thấp hơn so với các cảng khác trong khu vực. Dự kiến khi hoàn thành, Việt Nam sẽ có thêm nhiều siêu cảng và công suất đón chở hàng hóa sẽ tăng trưởng tốt qua các năm. Cụ thể hơn về tiến độ đầu tư tại các cảng:


Cảng Cái Mép - Thị Vải


Lợi thế của Cái Mép hạ gần nhất so với các cảng của các quốc gia lân cận trong khi chi phí thấp hơn.


Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. 3,5km trong 20km quy hoạch cảng Cái Mép Hạ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác. Khoảng cách từ Cái Mép Hạ đến cảng Singapore lớn nhất châu Á cũng gần hơn so với các cảng như Manila của Philippines, Sihanoukville của Campuchia… Trong khi đó, giá dịch vụ bốc xếp của Việt Nam hiện chỉ bằng 60% với hàng cont thường và 50% đối với hàng cont trung chuyển so với các nước khác.


Vị trí để xây dựng Cảng Cái Mép có diện tích gần 600 ha, công suất thiết kế đón các tàu trọng tải lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại lên đến 24.000 Teu. Khi cảng được xây dựng và đi vào khai thác sẽ khẳng định được vị thế của cảng biển Việt Nam trên bàn đồ hàng hải quốc tế.


Cảng cạn Nam Đình Vũ


Cảng cạn Nam Đình Vũ có diện tích 5ha; năng lực thông qua 50.000 TEU/năm; phương thức kết nối của cảng cạn là kết nối đường bộ. Cảng có vị trí sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện (nằm gần các tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, Hải Phòng - Hạ Long và cách sân bay Quốc tế Cát Bi 10km). Cảng kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp (Nam Đình Vũ, Minh Phương, Deep C...), các trung tâm logistics, cảng Quốc tế Lạch Huyện và nhiều cảng biển khác của Hải Phòng để tạo điều kiện thuận lợi luân chuyển hàng hóa tới các tỉnh/thành phố... trong cả nước và ra quốc tế.


Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cảng cạn Nam Đình Vũ nằm trên hành lang vận tải Hà Nội - Hải Phòng, có công suất thông qua tới năm 2030 đạt 50.000 teu/năm. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng cạn có khả năng thông qua khoảng từ 25% đến 35% nhu cầu hàng hóa vận tải container xuất nhập khẩu theo các hành lang vận tải. Hình thành các cảng cạn, cụm cảng cạn với tổng công suất khoảng từ 11,9 triệu TEU/năm đến 17,1 triệu TEU/năm.


Cảng Lạch Huyện


Tháng 4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng…


Tổng vốn đầu tự của dự án khoảng 12.792,637 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 1.918,896 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 10.873,741 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm và tiến độ thực hiện dự án là 5 năm (2023 - 2027). Quy mô dự án gồm hai bến có chiều dài 900m (mỗi bến dài 450m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus phù hợp với điều kiện tiếp nhận của kết cấu hạ tầng liên quan và đáp ứng các yêu cầu về an toàn; 1 bến sà lan dài 200m, tiếp nhận tàu sức chở 160 Teus.


Ngoài ra, còn có hệ thống thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hóa công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện. Quy mô sử dụng đất, mặt nước khoảng 79,86 ha, bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải khoảng 22,332ha.


Từ những dấu hiệu và yếu tố thuận lợi như tăng trưởng lưu lượng hàng hóa qua cảng, kế hoạch đầu tư mở rộng cảng, lượng đơn đóng tàu mới và xu hướng giá cước vận tải, chúng tôi đánh giá: trong những năm tới, ngành vận tải biển Việt Nam sẽ có nhiều tín hiệu tính cực trong kết quả kinh doanh.

3 views0 comments

Comments


bottom of page