top of page
  • Ảnh của tác giảChloe Chu

Interest rates have been reduced four times consecutively, yet credit growth remains low

Đã cập nhật: 11 thg 4

As of June 19, 2023, the State Bank of Vietnam has decided to adjust downwards the regulatory interest rates by 0.5% per annum. Consequently, this marks the fourth occasion this year that the State Bank of Vietnam has lowered this figure in support of economic recovery. This move is aligned with the directives of the National Assembly, the Government, and the Prime Minister to enhance accessibility to capital for individuals and businesses, thereby contributing to the restoration of production and business activities.


Despite the decrease in interest rates, new credit outstanding has increased by 4.2% until the end of June 2023, while the credit growth target for the entire year of 2023 is anticipated to range between 14-15%. Presently, the outstanding loan balance stands at approximately VND 12.4 trillion, with deposit balances totaling VND 12.6 trillion. There remains ample room for banks to extend lending activities. Deputy Governor of the State Bank of Vietnam, Dao Minh Tu, has noted.


Several factors can be cited to explain this situation, including but not limited to:


1. Credit expansion without a corresponding adjustment in credit standards

Lowering credit standards entails associated risks, particularly concerning non-performing loans. Failure to maintain appropriate credit standards may lead to an escalation of non-performing loans. Although the incidence of non-performing loans is currently relatively low, latent risks persist, particularly in certain banking institutions. The management of risk, both at the central State Bank of Vietnam level and within individual commercial banks, remains a paramount concern.


2. Challenges faced by enterprises in debt repayment planning

In the short term, the economy continues to grapple with numerous difficulties, with many enterprises contending with high inventory levels. Steep declines in revenue are witnessed due to weakened purchasing power, both domestically and globally. Additionally, a multitude of enterprises are undergoing restructuring efforts and implementing personnel reduction measures. These challenges present significant impediments for enterprises in substantiating their debt repayment capacity in the future.


3. Heightened expectations for further interest rate reduction

A number of enterprises anticipate a continued decrease in interest rates, seeking to access capital at the most favorable costs. The State Bank of Vietnam has acknowledged these viewpoints and is carefully reviewing them for appropriate adjustments in the near future.


4. The purpose of borrowing during challenging economic market conditions

Due to apprehensions regarding the economic outlook, only a limited number of enterprises and individuals are seeking loans for the expansion of production and business activities, acquisition of assets, or development of infrastructure at present. In cases where development plans lack potential, there is even the risk of capital loss, not to mention meeting timely principal and interest repayments to banks.


5. Funds have not reached their intended destinations

Following the aforementioned hurdles, many enterprises and individuals, upon accessing capital sources, may opt to invest in securities, gold, foreign currencies, or other risk-averse asset classes, as opposed to focusing on the development of production and business activities.


The aforementioned are some of the primary reasons accounting for the current low credit growth in 2023. There are additional objective and subjective factors at play. Nevertheless, given the resolute stance of the Government and the State Bank of Vietnam, coupled with expectations for economic recovery towards the end of 2023 and the beginning of 2024, it is anticipated that the existing challenges and barriers will gradually recede for our national economy.---

Lãi suất đã được giảm liên tiếp bốn lần, tuy nhiên tín dụng vẫn tăng trưởng thấp.


Tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành thêm 0,5% một năm. Do đó, đây là lần thứ tư trong năm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Động thái này phù hợp với chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho cá nhân và doanh nghiệp, từ đó góp phần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.


Mặc dù lãi suất giảm nhưng dư nợ tín dụng mới đến cuối tháng 6/2023 chỉ tăng 4,2%, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2023 dự kiến khoảng 14-15%. Hiện tại, tổng dư nợ cho vay khoảng 12,4 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng tiền gửi của dân cư lên tới 12,6 nghìn tỷ đồng. Thống đốc Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, các ngân hàng vẫn còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hoạt động cho vay.


Một số yếu tố có thể lý giải tình trạng này bao gồm:


1. Tín dụng mở rộng nhưng không đi kèm với việc điều chỉnh tiêu chuẩn tín dụng:


Việc hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng sẽ đi kèm với những rủi ro liên quan, đặc biệt là nợ xấu. Không duy trì các tiêu chuẩn tín dụng phù hợp có thể dẫn đến gia tăng nợ xấu. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu hiện tại tương đối thấp, nhưng những rủi ro tiềm ẩn vẫn tồn tại, đặc biệt là ở một số tổ chức ngân hàng. Quản lý rủi ro, cả ở cấp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại, vẫn là mối quan tâm hàng đầu.


2. Thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong việc lập kế hoạch trả nợ:


Ngắn hạn, nền kinh tế vẫn đang phải vật lộn với nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng hàng tồn kho ở mức cao. Do sức mua giảm yếu cả trong nước và toàn cầu, doanh thu sụt giảm mạnh. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc và tiến hành cắt giảm nhân sự. Những thách thức này là rào cản đáng kể đối với các doanh nghiệp trong việc chứng minh khả năng trả nợ trong tương lai.


3. Kỳ vọng lãi suất giảm tiếp:


Một số doanh nghiệp dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục giảm, tìm cách tiếp cận vốn với chi phí ưu đãi nhất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận những quan điểm này và đang xem xét cẩn thận để điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.


4. Mục đích vay vốn trong điều kiện thị trường kinh tế khó khăn:


Do lo ngại về triển vọng kinh tế, hiện tại chỉ có một số ít doanh nghiệp và cá nhân vay vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản hoặc phát triển cơ sở hạ tầng. Trong trường hợp kế hoạch phát triển thiếu tiềm năng, thậm chí còn có nguy cơ mất vốn, chưa kể đến việc trả gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng.


5. Vốn chưa đến đúng mục tiêu:


Sau những khó khăn nêu trên, nhiều doanh nghiệp và cá nhân, khi tiếp cận được nguồn vốn, có thể lựa chọn đầu tư vào chứng khoán, vàng, ngoại tệ hoặc các loại tài sản ít rủi ro khác, thay vì tập trung vào phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.


Những lý do nêu trên là một số nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng trưởng tín dụng thấp hiện nay trong năm 2023. Ngoài ra còn có các yếu tố khách quan và chủ quan khác đang diễn ra. Tuy nhiên, với quyết tâm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng với kỳ vọng phục hồi kinh tế vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, dự kiến những thách thức và rào cản hiện hữu sẽ dần được khắc phục cho nền kinh tế nước ta.


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Opmerkingen


bottom of page