top of page
  • Ảnh của tác giảChloe Chu

Prospects in the report on economic and social situation in Q3 and 9 months of 2023

Đã cập nhật: 11 thg 4

According to the updated report from the General Statistics Office of Vietnam:

Source: Virtus Prosperity Research, GSO


1. GDP Growth Remains in Line with Expectations

GDP in Q3/2023 is estimated to increase by 5.33% compared to the same period last year, surpassing the growth rates of 2020 and 2021. This trend is positive. Specifically, the agriculture, forestry, and fisheries sector grew by 3.72%, the industry and construction sector by 5.19%, and the service sector by 6.24%.


GDP for the first 9 months of 2023 increased by 4.24% compared to the same period last year, with contributions from agriculture, forestry, and fisheries at 9.16%; industry and construction at 22.27%; and services at 68.57%.

The GDP growth rate for the first 9 months compared to the same period in the years 2011-2023 (%)


Despite experiencing growth, the GDP growth rate increase after 9 months remains lower than the target of 6.5% set by the National Assembly at the beginning of 2023. Therefore, the Ministry of Planning and Investment has revised the growth scenarios for the fourth quarter and the entire year of 2023:


"Scenario 1: The annual economic growth is projected to be around 5.0%, with the fourth quarter needing to achieve 7.0% growth (in the fourth quarter of 2022, the growth was 5.92%).


Scenario 2: The annual economic growth is projected to be around 5.5%, with the fourth quarter needing to achieve 8.8% growth.


Scenario 3: The annual economic growth is projected to be around 6%, with the fourth quarter needing to achieve 10.6% growth.


Regarding this matter, the Prime Minister has requested the selection of the scenario with an annual GDP growth of approximately 6% to continue striving for the highest achievable results in 2023."


2. Challenges Persist in Banking and Insurance, Stock Market Shows Signs of Recovery


The insurance market faces certain difficulties due to stringent regulations on insurance contracts through banking channels. The total insurance fee revenue for the entire market in the first 9 months of 2023 decreased by 6.9% compared to the same period last year.


The Vietnamese stock market has recorded positive signs of recovery in the past month, driven by international and domestic factors. Market liquidity has notably improved. Year-to-date, the average trading value in the stock market reached VND16,940 billion/session, a 16% decrease from the 2022 average; the trading value in the bond market reached VND5,770 billion/session, a 24.9% decrease; and the average trading volume in the derivative market reached 225,613 contracts/session, a 17% decrease.


The banking sector is still facing challenges, with credit growth in the economy at 5.73% (compared to 10.54% in the same period last year). Low demand, both domestically and internationally, poses difficulties for production and business operations, reducing the capacity to absorb capital by enterprises, and resulting in low credit growth.


3. Foreign Direct Investment (FDI) Sees Growth


Foreign direct investment implemented in Vietnam for the first 9 months of 2023 is estimated at USD15.91 billion, an increase of 2.2% compared to the same period last year. This is the highest FDI implemented in the first 9 months over the past 5 years. The processing and manufacturing industry accounted for the highest proportion at over 82%, followed by the production and distribution of electricity, gas, etc. at 6.3%, and real estate business activities at 4.8%.


4. Slight Increase in Import and Export Compared to the Previous Quarter, Though Accumulated Figures for 9 Months Still Decrease Compared to the Same Period Last Year


Overall, for the first 9 months of 2023, the total value of import and export of goods reached USD497.66 billion, an 11% decrease compared to the same period last year. Specifically, exports decreased by 8.2%, and imports decreased by 13.8%. The trade balance for goods for the first 9 months of 2023 is estimated to have a surplus of USD21.68 billion.


Summary: We saw that the report illustrates the recovery of the Vietnamese economy in Q3/2023 compared to Q1 and Q2 of the year. However, there are still many challenges, particularly in insurance, banking, real estate, and manufacturing sectors. The growth in FDI is a positive signal, indicating Vietnam's attractiveness to foreign investors. The stock market shows signs of recovery. While there are signs of growth in exports and imports, monitoring the fluctuations in the international market remains crucial.


---

DỰ BÁO VỀ KINH TẾ VIỆT NAM QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG QUÝ 3 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023


Báo cáo mới nhất từ Tổng Cục Thống kê cho thấy:

Nguồn: Virtus Prosperity tổng hợp, GSO


1. Tăng trưởng GDP tiếp tục đạt kỳ vọng

Ước tính GDP quý 3/2023 tăng 5,33% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức tăng trưởng của năm 2020 và 2021. Đây là một diễn biến tích cực. Cụ thể:

  • Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,72%.

  • Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 5,19%.

  • Ngành dịch vụ tăng 6,24%.


Tổng thể, GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp của các ngành:

  • Nông, lâm nghiệp và thủy sản là 9,16%.

  • Công nghiệp và xây dựng là 22,27%.

  • Dịch vụ là 68,57%.

Tỷ lệ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm từ 2011-2023 (%)


Mặc dù tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP sau 9 tháng vẫn thấp hơn mục tiêu 6,5% mà Quốc hội đặt ra đầu năm 2023. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho quý 4 và cả năm 2023:


Kịch bản 1: Tăng trưởng kinh tế cả năm ước tính khoảng 5,0%, đòi hỏi quý 4 phải đạt mức tăng trưởng 7,0% (trong quý 4 năm 2022, tăng trưởng là 5,92%).


Kịch bản 2: Tăng trưởng kinh tế cả năm ước tính khoảng 5,5%, đòi hỏi quý 4 phải đạt mức tăng trưởng 8,8%.


Kịch bản 3: Tăng trưởng kinh tế cả năm ước tính khoảng 6,0%, đòi hỏi quý 4 phải đạt mức tăng trưởng 10,6%.


Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%. Điều này cho thấy Chính phủ vẫn đang nỗ lực đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất có thể trong năm 2023.


2. Thách thức trong lĩnh vực Ngân hàng, Bảo hiểm và dấu hiệu phục hồi của thị trường Chứng khoán


Thị trường bảo hiểm: Ngành bảo hiểm đang gặp một số khó khăn do các quy định chặt chẽ hơn về hợp đồng bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 9 tháng đầu năm 2023 giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.


Thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu tích cực phục hồi trong thời gian qua nhờ các yếu tố trong và ngoài nước. Thanh khoản thị trường đã được cải thiện đáng kể. Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 9/2023), giá trị giao dịch trung bình trên thị trường chứng khoán đạt 16.940 tỷ đồng/phiên, giảm 16% so với mức trung bình năm 2022; giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu đạt 5.770 tỷ đồng/phiên, giảm 24,9%; và khối lượng giao dịch trung bình trên thị trường phái sinh đạt 225.613 hợp đồng/phiên, giảm 17%.


Tín dụng trong nền kinh tế đang gặp khó khăn với mức tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 5,73% (so với mức 10,54% cùng kỳ năm ngoái). Nguyên nhân là do nhu cầu thấp, cả trong nước và quốc tế, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp.


3. Đầu tư Trực tiếp Nước Ngoài (FDI) Tăng Trưởng


Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức FDI giải ngân cao nhất trong 9 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 82%, tiếp theo là ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước... chiếm 6,3% và hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 4,8%.


4. Kim ngạch Xuất nhập khẩu tăng nhẹ so với quý trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái


Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 497,66 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Kim ngạch xuất khẩu giảm 8,2%; Kim ngạch nhập khẩu giảm 13,8%. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng đầu năm 2023 ước tính vẫn thặng dư 21,68 tỷ USD.


Tổng kết: Báo cáo cho thấy nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi trong quý 3/2023 so với hai quý trước đó. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt trong các ngành bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản và sản xuất chế biến. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu phục hồi. Kim ngạch xuất nhập khẩu có dấu hiệu tăng trở lại, tuy nhiên việc theo dõi biến động của thị trường quốc tế vẫn là điều cần thiết.


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page