top of page
  • Ảnh của tác giảVirtus Prosperity

Vietnam Logistics’ Significant Role in the country's Industrialization & modernization Efforts by 2023

According to Resolution No. 29/NQ-TW of the Central Committee in 2022, specific national targets by 2030 include:

- Average GDP growth rate of about 7% per year; Per capita GDP reaching around 7,500 USD;

- Belonging to the group of three leading ASEAN countries in industrial competitiveness; the industrial sector's contribution to GDP exceeding 40%; the processing and manufacturing industry accounting for approximately 30% of GDP; the proportion of high-tech industrial products in the processing and manufacturing sectors exceeding 45%; the average value-added of the manufacturing and processing industry per capita reaching over 2,000 USD; ...

To achieve these goals, the Vietnamese Government, the State have been implementing numerous missions and solutions. Notable among them is the development of infrastructure and transportation, along with continuous improvements in policies, legal frameworks, etc., positioning Vietnam as an attractive investment destination in emerging markets within the region.


Transportation Infrastructure

Vietnam is one of the top-ranking countries in Asia in terms of infrastructure investment as a percentage of GDP, with a ratio of 5.7% in 2022, just only lower rate than China at 6.8%. As of June 2023, numerous key projects are under construction and in progress.

Virtus Prosperity Research


Potential with Other Countries in the Region

Below is a summarized comparison of the logistics industry between Vietnam and Singapore:

Virtus Prosperity Research


Each country has its advantages and challenges to leverage and overcome. With the aforementioned potentials, Vietnam can compete with Dubai, Hong Kong, even Singapore, or Shanghai, not only striving to become a global cargo transit hub but also a crucial link in the world's manufacturing chain.


---

Vai trò quan trọng của Logistics Việt Nam trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước đến năm 2023


Theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương năm 2022, Việt Nam đặt ra các mục tiêu quốc gia cụ thể đến năm 2030, bao gồm:

  • Tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% mỗi năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD.

  • Công nghiệp: Thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về năng lực cạnh tranh công nghiệp; Ngành công nghiệp đóng góp trên 40% vào GDP; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 30% GDP; Tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong khu vực chế biến, chế tạo vượt quá 45%; Giá trị gia tăng bình quân của ngành chế biến, chế tạo trên đầu người đạt trên 2.000 USD.

Để đạt được các mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là: Phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải; Cải thiện liên tục các chính sách, khung pháp lý, v.v; Định vị Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong các thị trường mới nổi trong khu vực.


Cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam


Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về tỷ lệ đầu tư cho cơ sở hạ tầng so với GDP. Cụ thể, tỷ lệ này đạt 5,7% vào năm 2022, chỉ đứng sau Trung Quốc (6,8%). Tính đến tháng 6 năm 2023, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai và xây dựng.

Nguồn: Virtus Prosperity tổng hợp


So sánh ngành Logistics giữa Việt Nam và Singapore


Bảng dưới đây tóm tắt các điểm so sánh giữa ngành Logistics của Việt Nam và Singapore:

Nguồn: Virtus Prosperity tổng hợp


Mỗi quốc gia đều có những lợi thế và thách thức riêng cần tận dụng và vượt qua. Với những tiềm năng đã nêu, Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực như Dubai, Hong Kong, Singapore hay Thượng Hải. Mục tiêu không chỉ là trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa toàn cầu mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn thế giới.


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page